REGULAMIN PÓŁKOLONII

WAKACJE 2020

 

Wychowawcy na półkoloniach dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

1. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 5 do 12 lat.

2. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 17:00.

3. Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbieranie dzieci – uczestników półkolonii.

4. Dzieci odbierane są z placówki przez osoby wskazane w Formularzu Uczestnika.

5. Rodzice lub opiekunowie uczestników półkolonii są zobligowani do wypełnienia Formularza Uczestnika półkolonii.

6. Uczestnicy półkolonii mają obowiązek:
a) przestrzegać regulaminu półkolonii;
b) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i PPOŻ;
c) bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców;
d) przestrzegać harmonogramu dnia;
e) brać udział w realizacji programu półkolonii;
f) szanować mienie organizatora, własne jaki i innych uczestników;
g) nie oddalać się od grupy;
h) wszelkie niedyspozycje zgłaszać wychowawcy;
i) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków;
j) zachować higienę osobistą, ład i czystość.

7. Za szkody wyrządzone przez dziecko-uczestnika półkolonii odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

8. Samowolne oddalenie się od wychowawców, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawcy, nieprzestrzeganie regulaminu półkolonii będzie karane upomnieniem, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkolonii bez prawa do zwrotu kosztów uczestnictwa.

9. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
a) spokojnego wypoczynku;
b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych podczas półkolonii;
c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii, zgodnie z ich przeznaczeniem;
d) bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych do wychowawcy.

10. Rodzice/opiekunowie wpłacają zaliczkę w wysokości 150 złotych do 7 dni od daty dokonania zapisu, zaliczka jest bezzwrotna, gdyż stanowi rezerwację miejsca w grupie półkolonijnej i blokuje możliwość zapisu innym klientom.

11. Pełna opłata za półkolonie powinna być wniesiona w pierwszym dniu turnusu, przed jego rozpoczęciem.

12. Inne:
a) organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników w czasie półkolonii oraz za zniszczenia mienia należącego do innych uczestników, a dokonanych przez uczestników półkolonii;
b) organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników w czasie półkolonii oraz za zniszczenia mienia należącego do innych uczestników, a dokonanych przez uczestników półkolonii;
c) organizator nie zaleca zabierania na czas zajęć cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach;
d) organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.d)przy zapisywaniu dziecka na półkolonie należy podać aktualny telefon kontaktowy do rodzica lub opiekuna dziecka –uczestnika półkolonii;
e) w przypadku choroby i konieczności wycofania dziecka z półkolonii należy poinformować organizatora możliwie jak najszybciej i okazać zwolnienie lekarskie. Będzie to podstawą ubiegania się o zwrot (w całości lub w części) niewykorzystanych świadczeń udziału dziecka.

 

Zespół Happy Robot