REGULAMIN PÓŁKOLONII

ROBOTYKA 2020

 

Wychowawcy na półkoloniach dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

 1.   Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 5 do 12 lat.
 1. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 17:00.
 1.   Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbieranie dzieci – uczestników półkolonii.
 1. Dzieci odbierane są z placówki przez osoby wskazane w Formularzu Uczestnika.
 1. Rodzice lub opiekunowie uczestników półkolonii są zobligowani do wypełnienia Formularza Uczestnika półkolonii.

      6. Uczestnicy półkolonii mają obowiązek:

a) przestrzegać regulaminu półkolonii ‘

b) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i PPOŻ,

c) bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców,

d) przestrzegać harmonogramu dnia,

e) brać udział w realizacji programu półkolonii,

f) szanować mienie organizatora, własne jaki i innych uczestników,

g) nie oddalać się od grupy,

h) wszelkie niedyspozycje zgłaszać wychowawcy,

i) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków,

j) zachować higienę osobistą, ład i czystość.

 1.   Za szkody wyrządzone przez dziecko-uczestnika półkolonii odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 1. Samowolne oddalenie się od wychowawców, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawcy, nieprzestrzeganie regulaminu półkolonii będzie karane upomnieniem, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkolonii bez prawa do zwrotu kosztów uczestnictwa.
 1.   Uczestnicy półkolonii mają prawo do:

a) spokojnego wypoczynku,

b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych podczas półkolonii

c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii, zgodnie z ich przeznaczeniem,

e) bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych do wychowawcy. 

 1. Rodzice/opiekunowie wpłacają zaliczkę w wysokości 150 złotych do 7 dni od daty dokonania zapisu, zaliczka jest bezzwrotna, gdyż stanowi rezerwację miejsca w grupie półkolonijnej i blokuje możliwość zapisu innym klientom.
 1. Pełna opłata  za półkolonie powinna być wniesiona w pierwszym dniu turnusu, przed jego rozpoczęciem.
 2. Inne:

a) organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników w czasie półkolonii oraz za zniszczenia mienia należącego do innych uczestników, a dokonanych przez uczestników półkolonii,a) organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników w czasie półkolonii oraz za zniszczenia mienia należącego do innych uczestników, a dokonanych przez uczestników półkolonii,

b) organizator nie zaleca zabierania na czas zajęć cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach,

c) organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.

d)przy zapisywaniu dziecka na półkolonie należy podać aktualny telefon kontaktowy do rodzica lub opiekuna dziecka –uczestnika półkolonii.

e) w przypadku choroby i konieczności wycofania dziecka z półkolonii należy poinformować organizatora możliwie jak najszybciej i okazać zwolnienie lekarskie. Będzie to podstawą ubiegania się o zwrot (w całości lub w części) niewykorzystanych świadczeń udziału dziecka.

 

Zespół Happy Robot