Menu Zamknij

Regulaminy

Niniejsza strona zawiera wszelkie regulaminy dotyczące firmy Happy Robot, zwanej dalej „Organizatorem”. Wszelkie sprawy nie ujęte w regulaminach będą rozpatrywane indywidualnie przez Organizatora.

Regulamin – Zajęcia cykliczne

 1. Uwagi wstępne
  1. Zajęcia cykliczne – zajęcia cykliczne organizowane w szkołach podstawowych i innych lokalizacjach w okresie od dnia następnego po Rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych określonych przez Ministra Edukacji i Nauki, lub utworzenia grupy zajęciowej, do dnia poprzedzającego Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych określonych przez Ministra Edukacji i Nauki, lub zawieszenia grupy zajęciowej.
  2. Uczestnik – dziecko zapisane na zajęcia,
  3. Organizator – firma Happy Robot,
  4. Blok zajęć – 4 kolejne zajęcia, w ciągu których realizowana jest określona pula tematów,
   – Blok I to zajęcia numer 1-4,
   – Blok II to zajęcia numer 5-8,
   – Itd.
 2. Rejestracja na zajęcia
  1. Zapisu Uczestnika za zajęcia można dokonać wyłącznie drogą elektroniczną, przez formularz na stronie Organizatora.
  2. Zapisu dokonać może wyłącznie opiekun prawny Uczestnika.
 3. Płatności
  1. Opłatę za zajęcia cykliczne należy dokonywać zawsze przed kolejnym blokiem zajęciowym.
   UWAGA: jeżeli dziecko zostanie zapisane np. 10 marca, wówczas do 14 marca należy dokonać wpłaty. Ta wpłata będzie dotyczyć zajęć nr 1, 2, 3 i 4. Następną opłatę należy dokonać do 11 kwietnia, za zajęcia nr 5, 6, 7 i 8. I tak dalej.
  2. Opłatę za zajęcia dokonuje się z góry, co najmniej za jeden blok zajęciowy.
   UWAGA: jeżeli dziecko zostanie zapisane np. 24 marca i dziecko może chodzić na zajęcia od 28 marca, wówczas do 28 marca należy dokonać wpłaty. Ta oplata będzie dotyczyć zajęć nr 3, 4, 5 i 6. Następną opłatę należy dokonać do 9 maja, za zajęcia nr 7, 8, 9 i 10. I tak dalej.
  3. W przypadku dołączenia Uczestnika w trakcie bloku zajęciowego, Organizator może prosić o wpłatę za kolejny blok zajęciowy plus proporcjonalne wyrównywanie za część zajęć bloku trwającego, na które nowy Uczestnik dołączył.
  4. Opłatę można wnieść przelewem, na konto podane SMS
   UWAGA: Przelewy prosimy tytułować w następujący sposób:
   – SP Numer szkoły, Rodzaj zajęć, Imię i nazwisko dziecka.
   – Przykładowo:
   – SP77 Matcraft Jan Nowak
 4. Nieobecność na zajęciach
  1. Organizator nalicza opłatę zapisanemu Uczestnikowi za każde zajęcia, które odbędą się w danej lokalizacji.
   UWAGA: Przyczyna nieobecności na zajęciach nie ma znaczenia, np. choroba, wyjazd rodzinny, udział w konkursie szkolnym, występ artystyczny lub sportowy, wyjazd na zieloną szkołę, udział w balu, rezygnacja bez podania przyczyny, inny powód nieobecności niezależny od Organizatora.
  2. Uczestnik ma prawo odrobić opuszczone zajęcia w trakcie roku szkolnego:
   1. w placówce do której uczęszcza – biorąc udział jednorazowo w innej grupie zajęciowej, pod warunkiem, że w grupie tej jest co najmniej jedno wolne miejsce,
   2. w innych lokalizacjach wskazanych przez Organizatora – według harmonogramu zajęć zamieszczonego na stronie.
  3. W ramach odrabiania nieobecności, Uczestnik może wziąć udział w innych zajęciach, niż te na które jest zapisany.
 5. Odwołanie zajęć, zdarzenia losowe, lockdown SARS-CoV-2
  1. Organizator NIE nalicza opłaty, jeśli zajęcia nie odbędą się z przyczyn losowych, regionalnego lockdownu (SARS-CoV-2), winy organizatora, lub braku możliwości przeprowadzenia zajęć, z winy placówki, w której są organizowane.
   UWAGA: W takim przypadku wpłacone środki zostają „zamrożone” i przechodzą na kolejny planowany termin zajęć. Najczęstszymi przyczynami są: lockdown, wydarzenie szkolne, które uniemożliwia przeprowadzenie zajęć, awaria sprzętu, niedyspozycja lektora.
  2. Organizator stara się z wyprzedzeniem informować o tym, że zajęcia się nie odbędą w danej lokalizacji.
  3. W przypadku zawieszenia zajęć szkolnych w związku z regionalnym lockdownem, zajęcia cykliczne w szkołach automatycznie zostają zawieszone.
  4. W wybranych lokalizacjach, za zgodą dyrekcji placówki, zajęcia dodatkowe w trakcie regionalnego lockdownu mogą się odbywać, zgodnie z obowiązującymi przepisami epidemiologicznymi. W takim przypadku organizator:
   1. Informuje SMSowo o kontynuowaniu prowadzenia zajęć w placówce,
   2. Opłaty za zajęcia pobierane są w trybie specjalnym: wyłącznie obecnym na zajęciach Uczestnikom.
   3. Po zakończeniu regionalnego lockdownu, opłaty naliczane są normalnie.
 6. Rezygnacja z zajęć, skreślenie z listy uczestników.
  1. Opiekun ma obowiązek zgłosić drogą mailową lub telefoniczną fakt rezygnacji z zajęć, a Organizator ma obowiązek potwierdzić zdjęcie Uczestnika z listy uczestników i przekazać informację z finalnym rozliczeniem zajęć.
  2. Opiekun ma prawo zrezygnować z udziału Uczestnika w zajęciach cyklicznych w każdym momencie bez podania przyczyny. W takim przypadku Opiekun zobowiązany jest uiścić opłatę za każdy rozpoczęty przez uczestnika blok zajęciowy.
   UWAGA: Jeśli rezygnacja następuje po np. 2. zajęciach w opłaconym bloku, Uczestnik ma prawo do udziału w zajęciach do końca bloku, w ramach wniesionej opłaty.
  3. Organizator ma prawo usunąć Uczestnika z listy uczestników i pobrać/naliczyć opłatę karną:
   1. gdy zachowanie Uczestnika na zajęciach wielokrotnie uniemożliwia przeprowadzenie zajęć – w takim wypadku najpierw opiekun zostaje poinformowany o problemie,
   2. gdy Uczestnik zniszczył: sprzęt należący do Organizatora, wyposażenia placówki, własność lektora lub innego uczestnika zajęć,
   3. gdy opiekun nie uiszcza opłat za zajęcia w wyznaczonym czasie.
 7. Wszelkie sprawy nie ujęte w regulaminie będą rozpatrywane indywidualnie przez Organizatora.
 8. Dokonując zapisu elektronicznego opiekun prawny akceptuje niniejszy regulamin, oraz postanowienia ogólne, które udostępnione są na stronie organizatora.

Regulamin – Wydarzenia

 1. Uwagi wstępne
  1. Wydarzenie – zajęcia organizowane w Centrach Edukacyjnych Happy Robot, szkołach podstawowych i innych lokalizacjach w określonych terminach.
   Przykładowe wydarzenia: Minecraft Przygoda, Urodziny
  2. Uczestnik – dziecko zapisane na zajęcia, wydarzenie.
  3. Organizator – firma Happy Robot.
 2. Rejestracja na wydarzenie
  1. Zapisu Uczestnika za zajęcia można dokonać wyłącznie drogą elektroniczną, przez formularz na stronie Organizatora.
  2. Zapisu dokonać może wyłącznie opiekun prawny Uczestnika.
 3. Płatności
  1. Uiszczenie opłaty potwierdza rezerwację miejsca.
  2. Pełną opłatę za wydarzenie należy uiścić z góry w określonym terminie.
  3. W wybranych przypadkach (np. urodziny), Organizator przewiduje możliwość wpłaty zaliczki za wydarzenie, a następnie dopłacenia pozostałej części kwoty najpóźniej w dniu wydarzenia. Usługi objęte możliwością wpłaty zaliczki posiadają w swej ofercie odpowiednią adnotację zawierające słowo „zadatek” lub „zaliczka”.
  4. Opłatę można wnieść na dwa sposoby:
   1. Przelewem, na konto podane w wiadomości e-mail lub SMS.
    UWAGA: Przelewy prosimy tytułować w następujący sposób:
    – Nazwa wydarzania, Data wydarzenia, Imię i nazwisko uczestnika/ów.
   2. Składając zamówienie w systemie płatności na stronie Organizatora.
    UWAGA: Możliwość płatności kartą lub tradycyjnym przelewem.
 4. Nieobecność na wydarzeniu
  1. Organizator nalicza opłatę zapisanemu Uczestnikowi za wydarzenie.
   UWAGA: Przyczyna nieobecności nie ma znaczenia, np. choroba, wyjazd rodzinny, udział w konkursie szkolnym, występ artystyczny lub sportowy, wyjazd na zieloną szkołę, udział w balu, rezygnacja bez podania przyczyny, inny powód nieobecności niezależny od Organizatora.
 5. Odwołanie wydarzenia, zdarzenia losowe, lockdown SARS-CoV-2
  1. Jeśli wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn losowych, regionalnego lockdownu (SARS-CoV-2), winy organizatora, lub braku możliwości przeprowadzenia wydarzenia, z winy placówki, w której są organizowane, wpłacone środki nie przepadają.
   UWAGA: W takim przypadku wpłacone środki zostają „zamrożone” i można je wykorzystać w ramach innych usług i wydarzeniach organizowanych przez Organizatora. Organizator przewiduje także zwrot wpłaconych środków, co jest ustalane indywidualnie z klientem.
   Najczęstszymi przyczynami są: lockdown, inne wydarzenie, które uniemożliwia przeprowadzenie zajęć, awaria sprzętu, niedyspozycja lektora.
  2. Organizator stara się z wyprzedzeniem informować o tym, że wydarzenie się nie odbędzie w danej lokalizacji.
 6. Rezygnacja z wydarzenia, skreślenie z listy uczestników.
  1. Opiekun ma obowiązek zgłosić drogą mailową lub telefoniczną fakt rezygnacji z wydarzenia, a Organizator ma obowiązek potwierdzić zdjęcie Uczestnika z listy uczestników.
  2. Organizator ma prawo usunąć Uczestnika z listy uczestników i pobrać/naliczyć opłatę karną:
   1. gdy zachowanie Uczestnika na zajęciach wielokrotnie uniemożliwia przeprowadzenie zajęć – w takim wypadku najpierw opiekun zostaje poinformowany o problemie,
   2. Uczestnik zniszczył: sprzęt należący do Organizatora, wyposażenia placówki, własność lektora lub innego uczestnika zajęć,
   3. opiekun nie uiści opłaty za wydarzenie w wyznaczonym czasie.
 7. Wszelkie sprawy nie ujęte w regulaminie będą rozpatrywane indywidualnie przez Organizatora.
 8. Dokonując zapisu elektronicznego opiekun prawny akceptuje niniejszy regulamin, oraz postanowienia ogólne, które udostępnione są na stronie organizatora.

Regulamin – Półkolonie

Wychowawcy na półkoloniach dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

1. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w dwóch grupach wiekowych 5-7 i 8-12 lat.

2. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 17:00.

3. Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci-uczestników półkolonii.
a) rodzic/opiekun ma prawo do wcześniejszego odebrania dziecka-uczestnika z półkolonii,
b) odebranie dziecka po wyznaczonym czasie może skutkować naliczeniem kary, będącą bezpośrednim wynagrodzeniem dla wychowawcy pełniącego opiekę nad dzieckiem.

4. Rodzice lub opiekunowie uczestników półkolonii są zobligowani do wypełnienia Formularza Uczestnika Półkolonii.

5. Dzieci odbierane są z placówki przez osoby wskazane w Formularzu Uczestnika.

6. Uczestnicy półkolonii mają obowiązek:
a) przestrzegać Regulaminu Półkolonii,
b) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i PPOŻ,
c) bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców,
d) przestrzegać harmonogramu dnia,
e) brać udział w realizacji programu półkolonii,
f) szanować mienie organizatora, własne jaki i innych uczestników,
g) nie oddalać się od grupy,
h) wszelkie niedyspozycje zgłaszać wychowawcy,
i) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków,
j) zachować higienę osobistą, ład i czystość.

7. Za szkody wyrządzone przez dziecko-uczestnika półkolonii odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

8. Samowolne oddalenie się od wychowawców, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawcy, nieprzestrzeganie regulaminu półkolonii będzie karane upomnieniem, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkolonii bez prawa do zwrotu kosztów uczestnictwa.

9. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
a) spokojnego wypoczynku,
b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych podczas półkolonii
c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii, zgodnie z ich przeznaczeniem,
e) bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych do wychowawcy.

10. Zaliczki:
a) Rodzice/opiekunowie wpłacają zaliczkę w wysokości 150 złotych do 7 dni od daty dokonania zapisu, zaliczka jest bezzwrotna, gdyż stanowi rezerwację miejsca w grupie półkolonijnej i blokuje możliwość zapisu innym klientom.
b) Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadku:
– rezygnacji 30 dni przed rozpoczęciem turnusu,
– gdy turnus zostanie odwołany lub się nie odbędzie.

11. Pełna opłata za półkolonie powinna być wniesiona w pierwszym dniu turnusu.

12. Inne:
a) organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników w czasie półkolonii oraz za zniszczenia mienia należącego do innych uczestników, a dokonanych przez uczestników półkolonii,
b) organizator nie zaleca zabierania na czas zajęć cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach,
c) organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.
d) przy zapisywaniu dziecka na półkolonie należy podać aktualny telefon kontaktowy do rodzica lub opiekuna dziecka–uczestnika półkolonii.
e) w przypadku choroby i konieczności wycofania dziecka z półkolonii należy poinformować organizatora możliwie jak najszybciej i okazać zwolnienie lekarskie. Będzie to podstawą ubiegania się o zwrot (w całości lub w części) niewykorzystanych świadczeń udziału dziecka.

Dokonując zapisu elektronicznego opiekun prawny akceptuje niniejszy regulamin, oraz postanowienia ogólne, które udostępnione są na stronie organizatora.

Regulamin – Karta Rabatowa Stałego Klienta Happy Robot – Matcraft

I. Słowniczek użytych pojęć

 1. Organizator:
  Happy Robot – Matcraft
 2. Program – program „Karta Rabatowa Stałego Klienta” organizowany przez Organizatora, prowadzony w lokalach firmowych Happy Robot będących własnością (w dyspozycji) Organizatora i zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem www.happyrobot.pl skierowany do jego Uczestników. Karta Rabatowa Stałego Klienta upoważnia Uczestnika programu do rabatów określonych w pkt IV niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna (rodzic lub opiekun prawny, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium RP, nabywająca usługę w celu niezwiązanym z działalnością zarobkową lub gospodarczą, która przystąpiła do Programu.
 4. Karta – „Karta Rabatowa Stałego Klienta” z numerem identyfikacyjnym, z wykorzystaniem której Uczestnik bierze udział w Programie.
 5. Formularz Rejestracyjny (zgłoszenie dziecka do uczestnictwa w określonych zajęciach) – dokument, w którym Uczestnik podaje swoje dane osobowe w celu zarejestrowania Karty w Programie.
 6. Przystąpienie do Programu – otrzymanie Karty przez Uczestnika Programu na jego wniosek w celu uczestnictwa w Programie na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. Rejestracja – przypisanie numeru identyfikacyjnego danej karty do danych osobowych Uczestnika.
 8. Lokal Firmowy – lokal (sala zajęciowa) będący własnością (lub w dyspozycji) Organizatora zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki przyznania i używania Karty Rabatowej Stałego Klienta, której właścicielem i wystawcą jest Organizator.
 2. Karta Stałego Klienta jest rozprowadzana nieodpłatnie i ma charakter karty rabatowej.
 3. Program jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w lokalach firmowych Happy Robot oraz sklepie internetowym będących własnością Happy Robot. Happy Robot zastrzega sobie możliwość wyłączenia sklepu internetowego z Programu czasowo lub na stałe.
 4. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności przez nieprawidłowe korzystanie z Karty, może spowodować cofnięcie części lub wszystkich przysługujących mu z tytułu udziału w Programie uprawnień.
 5. Happy Robot nie odpowiada za następstwa lub szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Karty, jej utratą lub uszkodzeniem.
 6. Prawa związane z Programem nie mogą być zbywane ani przenoszone na osoby trzecie. Prawo do korzystania z Karty Rabatowej Stałego Klienta jest osobiste i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.

III. Warunki otrzymania Karty Rabatowej Stałego Klienta

 1. W programie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, która weźmie udział w następujących warsztatach i eventach organizowanych przez Happy Robot:
  • półkolonie
  • urodziny
  • warsztaty z robotyki i Matcraft
  • Minecraft Przygoda
  • inne zajęcia organizowane w lokalach Happy Robot (Matcraft)
   Nominał zniżki (rabatu) każdorazowo jest wyznaczany przez Happy Robot.

IV. Zasady premiowania

 1. W chwili przystąpienia do udziału w Programie Uczestnik otrzymuje opatrzoną indywidualnym numerem Kartę. Karta jest własnością Happy Robot.
 2. Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.
 3. Karta uprawnia Uczestnika do dokonywania zakupów z stałym rabatem na usługi Happy Robot Może on wynieść od 10% do 20%. Wielkość rabatów może ulec zmianie.
 4. Rabat nie obowiązuje na maskotki, figurki, okulary, opaski i inne produkty sprzedawane w lokalach Happy Robot.
 5. Rabaty otrzymane na podstawie Programu nie łączą się z innymi promocjami w lokalach firmowych Happy Robot oraz w sklepie internetowym.
 6. Rabaty nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny.

V. Sklep internetowy

 1. Sklep internetowy będący własnością firmy Organizatora zlokalizowany pod adresem www.happyrobot.pl. Sprzedaż internetowa usług odbywa się na zasadach określonych w oddzielnym regulaminie, który jest integralną częścią sklepu internetowego.
 2. Zakupy w sklepie internetowym możliwe są po uprzedniej rejestracji i zaakceptowaniu przez Uczestnika programu regulaminu sklepu internetowego.
 3. Aby dokonywać zakupów z rabatami określonymi w pkt IV niniejszego regulaminu Uczestnik programu zobowiązany jest do podania indywidualnego kodu Karty podczas rejestracji. Nr karty należy wpisać w pole kodu rabatowego.
 4. 4. Rabat w sklepie internetowym zacznie obowiązywać po weryfikacji danych osobowych. Dane osobowe i numer karty muszą się zgadzać z danymi w bazie administratora. Weryfikacja może potrwać do 72h roboczych.
 5. Happy Robot zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia rabatu na zakupy usług w sklepie internetowym bez podania przyczyn.
 6. Wpłata zaliczki za udział w wydarzeniu nie jest objęta rabatem. Rabat zostanie uwzględniony w rozliczeniu końcowym danego wydarzenia.

VI. Rejestracja karty

 1. Podanie w Formularzu Rejestracyjnym następujących danych: imię i nazwisko Uczestnika, data urodzenia, adres e-mail oraz jego adres do korespondencji, w szczególności nazwa ulicy, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, jest warunkiem niezbędnym do przystąpienia do udziału w Programie. Podpisanie i wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Happy Robot w celach statystycznych oraz marketingowych. Formularz Rejestracyjny jest dostępny w lokalach firmowych Happy Robot. Uczestnik może wyrazić opcjonalnie zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach drogą komunikacji elektronicznej.
 2. Formularze wypełnione nieczytelnie lub w sposób niepełny, zawierające nieprawdziwe dane oraz formularze nie podpisane nie będą rejestrowane, co wiąże się z nieprzystąpieniem do Programu.

VII. Utrata karty

 1. Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia Happy Robot o utracie Karty. W przypadku braku powiadomienia o utracie lub kradzieży karty, Happy Robot nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie Karty.
 2. Wszystkie Karty Stałego Klienta opatrzone są indywidualnym numerem klienta i są rejestrowane w bazie Happy Robot.
 3. Posiadacz karty w przypadku zniszczenia lub zgubienia karty otrzyma nową i zostanie to jednocześnie zarejestrowane w bazie klientów. Koszt wydania nowej Karty wynosi 10 PLN.
 4. Wszystkie informacje o kliencie gromadzone przez Happy Robot zostaną przypisane do nowej karty.

VIII. Komunikacja z uczestnikiem

 1. Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania Programu są dostępne bezpośrednio w lokalach firmowych Happy Robot u obsługi.
 2. Uczestnik może również złożyć pytania lub zastrzeżenia związane z Programem na adres e-mail: biuro@happyrobot.pl

IX. Administracja danych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, który będzie je przetwarzał w sposób zgodny ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i w zakresie udzielonej przez Uczestnika zgody.
 2. Uczestnicy Programu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. W celu dokonania zmiany danych, Uczestnik powinien z dowodem osobistym oraz z Kartą udać się do dowolnego lokalu firmowego Happy Robot. Pracownik Happy Robot dokona wszelkich potrzebnych zmian w systemie po okazaniu dowodu osobistego oraz Karty.
 3. Udostępnione dane mogą być przetwarzane przez Happy Robot lub przez podmioty powiązane z Happy Robot dla celów marketingowych w zakresie tzw. prawnie usprawiedliwionego celu – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

X. Postanowienia końcowe

 1. W każdym momencie Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Warunkiem skutecznej rezygnacji jest złożenie przez Uczestnika w jakimkolwiek lokalu firmowym Happy Robot pisemnego oświadczenia wyrażającego wyraźnie taką jego wolę, opatrzonego własnoręcznym podpisem Uczestnika wraz z jednoczesnym zwrotem Karty w lokalu firmowym Happy Robot.
 2. Happy Robot zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O wszelkich zmianach Uczestnicy będą poinformowani w ogłoszeniach umieszczonych w lokalach firmowych Happy Robot oraz na stronie internetowej www.happyrobot.pl. Uczestnikowi, który nie akceptuje zmiany Regulaminu, przysługuje w każdym czasie prawo rezygnacji z uczestnictwa w Programie na zasadach określonych w punkcie 1.
 3. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Happy Robot zastrzega sobie prawo jego zawieszenia lub zakończenia w dowolnym momencie. O zakończeniu lub zawieszeniu Programu Uczestnicy zostaną poinformowani w sposób wskazany w punkcie 2.
 4. Po zakończeniu programu każdy Uczestnik zobowiązany jest zwrócić Wina na Widoku wydaną mu Kartę osobiście w lokalu firmowym Happy Robot lub odesłać przesyłką poleconą na adres organizatora.

 

Wykaz lokali firmowych Happy Robot:

 • ul. Gwieździsta 7a, 30-383 Kraków
 • os. Albertyńskie 21b, 81-853 Kraków.

Zgody.

Dokonując zapisu na zajęcia organizowane przez Happy Robot wyrażają Państwo zgodę na kontakt SMS i e-mail w sprawie płatności i informacji marketingowych o:
– zajęciach organizowanych w szkole Państwa dziecka,
– oferty urodzinowej,
– półkoloniach letnich i zimowych,
– warsztatach i zajęciach.

Wycofanie zgody z kontaktu SMS.

Wycofanie zgody możliwe jest w przypadku gdy nie są Państwo już naszymi klientami (dziecko nie uczestniczy w danym roku szkolnym na zajęcia) i wszystkie płatności za bieżący lub poprzedni rok szkolny zostały uregulowane.

Spełniając powyższe dwa warunki, wystarczy odpisać na SMS z ofertą marketingową, prośbę o usunięcie z bazy SMS.

Zmiany wchodzące od 1-wrz-2023:

Nadpłaty.

W przypadku dokonania przez Rodziców/Opiekunów nadpłaty informujemy że:
– Organizator może przeksięgować środki na dowolne inne usługi, zajęcia, warsztaty, wskazane przez Rodzica/Opiekuna (bez dodatkowych opłat).
– Organizator może dokonać zwrotu środków na wskazany numer konta, przy czym zastanie naliczona opłata manipulacyjna (do 10zł).