Menu Zamknij

Zajęcia cykliczne – regulamim.

 1. Uwagi wstępne
  1. Zajęcia cykliczne – zajęcia cykliczne organizowane w szkołach podstawowych i innych lokalizacjach w okresie od dnia następnego po Rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych określonych przez Ministra Edukacji i Nauki, lub utworzenia grupy zajęciowej, do dnia poprzedzającego Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych określonych przez Ministra Edukacji i Nauki, lub zawieszenia grupy zajęciowej.
  2. Uczestnik – dziecko zapisane na zajęcia,
  3. Organizator – firma Happy Robot,
  4. Blok zajęć – 4 kolejne zajęcia, w ciągu których realizowana jest określona pula tematów,
   – Blok I to zajęcia numer 1-4,
   – Blok II to zajęcia numer 5-8,
   – Itd.
 2. Rejestracja na zajęcia
  1. Zapisu Uczestnika za zajęcia można dokonać wyłącznie drogą elektroniczną, przez formularz na stronie Organizatora.
  2. Zapisu dokonać może wyłącznie opiekun prawny Uczestnika.
 3. Płatności
  1. Opłatę za zajęcia cykliczne należy dokonywać zawsze przed kolejnym blokiem zajęciowym.
   UWAGA: jeżeli dziecko zostanie zapisane np. 10 marca, wówczas do 14 marca należy dokonać wpłaty. Ta wpłata będzie dotyczyć zajęć nr 1, 2, 3 i 4. Następną opłatę należy dokonać do 11 kwietnia, za zajęcia nr 5, 6, 7 i 8. I tak dalej.
  2. Opłatę za zajęcia dokonuje się z góry, co najmniej za jeden blok zajęciowy.
   UWAGA: jeżeli dziecko zostanie zapisane np. 24 marca i dziecko może chodzić na zajęcia od 28 marca, wówczas do 28 marca należy dokonać wpłaty. Ta oplata będzie dotyczyć zajęć nr 3, 4, 5 i 6. Następną opłatę należy dokonać do 9 maja, za zajęcia nr 7, 8, 9 i 10. I tak dalej.
  3. W przypadku dołączenia Uczestnika w trakcie bloku zajęciowego, Organizator może prosić o wpłatę za kolejny blok zajęciowy plus proporcjonalne wyrównywanie za część zajęć bloku trwającego, na które nowy Uczestnik dołączył.
  4. Opłatę można wnieść przelewem, na konto podane SMS
   UWAGA: Przelewy prosimy tytułować w następujący sposób:
   – SP Numer szkoły, Rodzaj zajęć, Imię i nazwisko dziecka.
   – Przykładowo:
   – SP77 Matcraft Jan Nowak
 4. Nieobecność na zajęciach
  1. Organizator nalicza opłatę zapisanemu Uczestnikowi za każde zajęcia, które odbędą się w danej lokalizacji.
   UWAGA: Przyczyna nieobecności na zajęciach nie ma znaczenia, np. choroba, wyjazd rodzinny, udział w konkursie szkolnym, występ artystyczny lub sportowy, wyjazd na zieloną szkołę, udział w balu, rezygnacja bez podania przyczyny, inny powód nieobecności niezależny od Organizatora.
  2. Uczestnik ma prawo odrobić opuszczone zajęcia w trakcie roku szkolnego:
   1. w placówce do której uczęszcza – biorąc udział jednorazowo w innej grupie zajęciowej, pod warunkiem, że w grupie tej jest co najmniej jedno wolne miejsce,
   2. w innych lokalizacjach wskazanych przez Organizatora – według harmonogramu zajęć zamieszczonego na stronie.
  3. W ramach odrabiania nieobecności, Uczestnik może wziąć udział w innych zajęciach, niż te na które jest zapisany.
 5. Odwołanie zajęć, zdarzenia losowe, lockdown SARS-CoV-2
  1. Organizator NIE nalicza opłaty, jeśli zajęcia nie odbędą się z przyczyn losowych, regionalnego lockdownu (SARS-CoV-2), winy organizatora, lub braku możliwości przeprowadzenia zajęć, z winy placówki, w której są organizowane.
   UWAGA: W takim przypadku wpłacone środki zostają “zamrożone” i przechodzą na kolejny planowany termin zajęć. Najczęstszymi przyczynami są: lockdown, wydarzenie szkolne, które uniemożliwia przeprowadzenie zajęć, awaria sprzętu, niedyspozycja lektora.
  2. Organizator stara się z wyprzedzeniem informować o tym, że zajęcia się nie odbędą w danej lokalizacji.
  3. W przypadku zawieszenia zajęć szkolnych w związku z regionalnym lockdownem, zajęcia cykliczne w szkołach automatycznie zostają zawieszone.
  4. W wybranych lokalizacjach, za zgodą dyrekcji placówki, zajęcia dodatkowe w trakcie regionalnego lockdownu mogą się odbywać, zgodnie z obowiązującymi przepisami epidemiologicznymi. W takim przypadku organizator:
   1. Informuje SMSowo o kontynuowaniu prowadzenia zajęć w placówce,
   2. Opłaty za zajęcia pobierane są w trybie specjalnym: wyłącznie obecnym na zajęciach Uczestnikom.
   3. Po zakończeniu regionalnego lockdownu, opłaty naliczane są normalnie.
 6. Rezygnacja z zajęć, skreślenie z listy uczestników.
  1. Opiekun ma obowiązek zgłosić drogą mailową lub telefoniczną fakt rezygnacji z zajęć, a Organizator ma obowiązek potwierdzić zdjęcie Uczestnika z listy uczestników i przekazać informację z finalnym rozliczeniem zajęć.
  2. Opiekun ma prawo zrezygnować z udziału Uczestnika w zajęciach cyklicznych w każdym momencie bez podania przyczyny. W takim przypadku Opiekun zobowiązany jest uiścić opłatę za każdy rozpoczęty przez uczestnika blok zajęciowy.
   UWAGA: Jeśli rezygnacja następuje po np. 2. zajęciach w opłaconym bloku, Uczestnik ma prawo do udziału w zajęciach do końca bloku, w ramach wniesionej opłaty.
  3. Organizator ma prawo usunąć Uczestnika z listy uczestników i pobrać/naliczyć opłatę karną:
   1. gdy zachowanie Uczestnika na zajęciach wielokrotnie uniemożliwia przeprowadzenie zajęć – w takim wypadku najpierw opiekun zostaje poinformowany o problemie,
   2. Uczestnik zniszczył: sprzęt należący do Organizatora, wyposażenia placówki, własność lektora lub innego uczestnika zajęć,
   3. opiekun nie uiszcza opłat za zajęcia w wyznaczonym czasie.
 7. Wszelkie sprawy nie ujęte w regulaminie będą rozpatrywane indywidualnie przez Organizatora.
 8. Dokonując zapisu elektronicznego opiekun prawny akceptuje niniejszy regulamin, oraz postanowienia ogólne, które udostępnione są na stronie organizatora.

Wychowawcy na półkoloniach dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

1. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w dwóch grupach wiekowych 5-7 i 8-12 lat.

2. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 17:00.

3. Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci-uczestników półkolonii.
a) rodzic/opiekun ma prawo do wcześniejszego odebrania dziecka-uczestnika z półkolonii,
b) odebranie dziecka po wyznaczonym czasie może skutkować naliczeniem kary, będącą bezpośrednim wynagrodzeniem dla wychowawcy pełniącego opiekę nad dzieckiem.

4. Rodzice lub opiekunowie uczestników półkolonii są zobligowani do wypełnienia Formularza Uczestnika Półkolonii.

5. Dzieci odbierane są z placówki przez osoby wskazane w Formularzu Uczestnika.

6. Uczestnicy półkolonii mają obowiązek:
a) przestrzegać Regulaminu Półkolonii,
b) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i PPOŻ,
c) bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców,
d) przestrzegać harmonogramu dnia,
e) brać udział w realizacji programu półkolonii,
f) szanować mienie organizatora, własne jaki i innych uczestników,
g) nie oddalać się od grupy,
h) wszelkie niedyspozycje zgłaszać wychowawcy,
i) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków,
j) zachować higienę osobistą, ład i czystość.

7. Za szkody wyrządzone przez dziecko-uczestnika półkolonii odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

8. Samowolne oddalenie się od wychowawców, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawcy, nieprzestrzeganie regulaminu półkolonii będzie karane upomnieniem, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkolonii bez prawa do zwrotu kosztów uczestnictwa.

9. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
a) spokojnego wypoczynku,
b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych podczas półkolonii
c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii, zgodnie z ich przeznaczeniem,
e) bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych do wychowawcy.

10. Zaliczki:
a) Rodzice/opiekunowie wpłacają zaliczkę w wysokości 150 złotych do 7 dni od daty dokonania zapisu, zaliczka jest bezzwrotna, gdyż stanowi rezerwację miejsca w grupie półkolonijnej i blokuje możliwość zapisu innym klientom.
b) Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadku:
– rezygnacji 30 dni przed rozpoczęciem turnusu,
– gdy turnus zostanie odwołany lub się nie odbędzie.

11. Pełna opłata za półkolonie powinna być wniesiona w pierwszym dniu turnusu.

12. Inne:
a) organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników w czasie półkolonii oraz za zniszczenia mienia należącego do innych uczestników, a dokonanych przez uczestników półkolonii,
b) organizator nie zaleca zabierania na czas zajęć cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach,
c) organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.
d) przy zapisywaniu dziecka na półkolonie należy podać aktualny telefon kontaktowy do rodzica lub opiekuna dziecka–uczestnika półkolonii.
e) w przypadku choroby i konieczności wycofania dziecka z półkolonii należy poinformować organizatora możliwie jak najszybciej i okazać zwolnienie lekarskie. Będzie to podstawą ubiegania się o zwrot (w całości lub w części) niewykorzystanych świadczeń udziału dziecka.

Dokonując zapisu elektronicznego opiekun prawny akceptuje niniejszy regulamin, oraz postanowienia ogólne, które udostępnione są na stronie organizatora.

Dokonując zapisu na zajęcia i organizowane przez Happy Robot wyrażają Państwo zgodę na kontakt SMS i e-mail w sprawie płatności i informacji marketingowych o:
– zajęciach organizowanych w szkole Państwa dziecka,
– oferty urodzinowej,
– półkoloniach letnich i zimowych,
– warsztatach i zajęciach.

Wycofanie zgody z kontaktu SMS.

Wycofanie zgody możliwe jest w przypadku gdy nie są Państwo już naszymi klientami (dziecko nie uczestniczy w danym roku szkolnym na zajęcia) i wszystkie płatności za bieżący lub poprzedni rok szkolny zostały uregulowane.

Spełniając powyższe dwa warunki, wystarczy odpisać na SMS z ofertą marketingową, prośbę o usunięcie z bazy SMS.